0

Garantie

Garantievoorwaarden

Zet- en drukfouten voorbehouden
1376-161014(3)

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Homan product(en)!
U heeft uw zonwering product(en) aangeschaft Homan Zonwering/Rolluiken en Garagedeuren en bent een aankoopovereenkomst aangegaan met de Homan.
Homan Zonwering/Rolluiken en Garagedeuren is uw directe en enige aanspreekpunt voor garantiegevallen.
Naast de wettelijke garantierechten van de koper ten opzichte van de verkoper – en zonder deze rechten te beperken – garandeert Homan Zonwering/Rolluiken en Garagedeuren de koper van een
nieuw product het volgende:

I. Duur en aanvang van de garantie
1. De garantietermijn bedraagt:
a.) 60 maanden (5 jaar) voor buitenzonwering, rolluiken, panelen van garagedeuren en buitenleven producten,
mits deze volgens de voorschriften worden gebruikt.
b.) 24 maanden (2 jaar) voor binnenzonwering, mits deze volgens de voorschriften worden gebruikt.
2. De garantietermijn begint op de leverdatum van het product. Deze leverdatum staat vermeld op de aankoopnota van de wederverkoper.
Garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie zorgen niet voor een verlenging of vernieuwing van de garantietermijn.
II. Garantievoorwaarden
1. Het product moet bij Homan Zonwering/Rolluiken en Garagedeuren zijn gekocht.
2. Vervallen.
3. Garantie kan worden ingeroepen op voorwaarde dat het product is betaald volgens de betalingsvoorwaarden die voor het product zijn overeengekomen.
4. De vergoeding van arbeidsuren en/of overige bijkomende kosten welke worden berekend ten behoeve van het verhelpen van de gebreken, vallen niet onder
de fabrieksgarantie.
IV. Inhoud en omvang van de garantie
1. In het geval van gebreken als gevolg van fabricage- of constructiefouten zal Homan Zonwering/Rolluiken en Garagedeuren de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen.
2. Het product kan ter reparatie aangeboden worden. In het geval van gebreken als gevolg van fabricage- of constructiefouten zal Homan Zonwering/Rolluiken en Garagedeuren de te vervangen
materialen kosteloos vervangen. Transport van en naar wederverkoper zal geschieden op kosten van Homan Zonwering/Rolluiken en Garagedeuren
3. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Homan Zonwering/Rolluiken en Garagedeuren.
4. De garantie wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of het vervangen van defecte onderdelen.
Homan Zonwering/Rolluiken en Garagedeuren neemt geen aansprakelijkheid op zich voor afgeleide schade, waaronder bijkomend verlies, of productaansprakelijkheid buiten hetgeen volgt uit
dwingend recht.
V. Beperking van de garantie
Buiten de garantie vallen o.a. gebreken, storingen en verkleuringen als gevolg van:
1. Een onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-,
installatie- en montagehandleiding.
2. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.
3. Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.
4. Normale slijtage.
5. Installatie, montage, wijziging of reparatie door een niet-erkende installateur.
7. Stroom- en spanningsschommelingen die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.
8. Het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.
9. Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van stalenmateriaal en/of leaflets.
10. Corroderende of materiaal aantastende effecten veroorzaakt door zon, condensatie, zure regen, zout water,
agressieve schoonmaakmiddelen of enige andere conditie.
11. Kleine onvolkomenheden in de afwerking van het product die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.
12. Draadvormige corrosie.
13. Gebreken die gedurende de levering van uw product(en) al geconstateerd hadden kunnen worden

VI. Reparatie in gevallen van niet-dekking van de garantie
Indien de claim niet is gedekt door deze garantievoorwaarden, worden alle kosten die gemaakt zijn bij de reparatie ter rekening van koper gebracht.
De transportkosten van en naar wederverkoper zijn hiervan uitgesloten.
VII. Gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming
van de wet gegevensbescherming

Advies op maat nodig?

Wij helpen u natuurlijk graag.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op